Portfooliokursuse ajaveeb

Erinevad e-portfoolio tarkvarad, tüübid, standardid

33 kommentaari

Nagu paljude muude e-õppelahenduste puhul, on ka e-portfoolio tarkvara valikul ja arendamisel oluline lähtuda standarditest, et tagada keskkonna koostalitlusvõime teiste tarkvaralahendustega, õige metoodika kasutamine, turvalisus ja kasutatavus. Koostalitusvõime tagamisel on kõige tähtsamad kahe peamise stsenaariumi teostatavus. Esiteks, kasutajal peab olema võimalik soovi korral tõsta ühest keskkonnast teise kogu oma “digitaalne kultuurikiht”. Teiseks võiks kasutajal olla võimalik “haakida” oma personaalne e-portfoolio erinevate intitutsionaalsete infosüsteemide külge (nt. ülikoolide õppeinfosüsteemid, koolide poolt pakutavad õpihaldussüsteemid, EHISe andmebaas, E-kool jne). Kuigi peab tunnistama, et mõlemad eeltoodud stsenaariumid on hetkel veel vaid unistused, käib praegu töö e-portfoolio standarditega just selles suunas. Rahvusvahelisel tasandil on peamiseks e-portfoolio standardite arendajaks IMS konsortsium (Instructional Management Systems) Kuid on ka teisi standardeid, millega e-portfoolio peaks ühte sobima, näiteks EL poolt väljatöötatud Europassi CV formaat.

IMS e-portfolio spetsifikatsioon eristab kuut e-portfoolio tüüpi, millel on erinevad rakenduseesmärgid:

1. Hindamisportfoolio (i.k. assessment portfolio) – eesmärgiks oskuste vastavuse demonstreerimine etteantud skaala (nt. kutsestandardi või õppekava) suhtes.

2. Esitlusportfoolio (i.k. presentation portfolio) – kvalifikatsiooni, saavutuste, oskuste demonstreerimine, tõendite esitamine (nt. atesteerimiskomisjonile või tööotsingu kontekstis); tihti on kaasatud näpunäited, kuidas esitatud sisu tõlgendada. Esitlusportfooliosse salvestab kasutaja need objektid, mida omanik arvab, et tal võib vaja minna teatud intervjuuks või esitluseks. Publiku olemasolu aga suunab kasutajat kriitilisemalt oma saavutuste, plaanide ja eesmärkide peale mõtlema. Positiivsete kogemuste reflekteerimine annab positiivse tagasiside ja see tõstab kasutaja enesehinnangut, mistõttu publik annab omaette väärtuse e-portfooliole.

3. Õpiportfoolio e. õpimapp (i.k. learning portfolio) – õppimise dokumenteerimine ja juhtimine; näitab õppija arengut teatud ajaperioodi jooksul; õppimise e-portfoolio sisaldab tavaliselt refleksiooni funktsionaalsust.

4. Personaalse arengu portfoolio (i.k. personal development portfolio) –toetab personaalse arenguga seotud tegevuste reflekteerimist (õppimine, tegevused, saavutused) ja planeerimist (isiklik, haridus, karjäär). Võib sisaldada õppimise e-portfooliot, kuid on laiem, kuna seotud professionaalse arengu ja tööga.

5. Rühmaportfoolio (i.k. multiple owner portfolio) – rohkem kui üks inimene saab arendada e-portfoolio sisu ja esitlust (näiteks institutsioon, allüksus, töörühm). Võib sisaldada eelmisi e-portfoolio tüüpe; enim meenutab esitluse või õppimise e-portfooliot. Leiab kasutust organisatsiooni töö ja arengu peegeldamiseks.

6. Tööportfoolio (i.k. working portfolio) – suurem arhiiv, mille põhjal koostatakse erinevaid e-portfoolioid. Kombineerib kõiki eeltoodud portfoolio tüüpe. Sisaldab mitmeid erinevaid vaateid. Portfoolio täies ulatuses on juurdepääsetav vaid omanikule; vaated suunatud erinevatele sihtgruppidele. (Läheb, Laanpere, Mets, 2006)

Erinevad tarkvaralahendused

E-portfoolio tarkvara saab jagada ühelt poolt kommerts- ja vabavaraliseks, teisalt majutusteenuseks ja installeeritavaks tarkvarapaketiks. Sarnaselt õpihaldussüsteemidega, ostavad palju institutsioonid endale sisse ka e-portfoolio tarkvara või teenuse koos kasutajatoega. Eeliseks on see, et institutsioonile endale ei kaasne sellega haldus- ja arenduskulusid ning ka tehniline tugi on tagatud teenusepakkuja poolt. Üha enam kommertslikke e-portfoolio lahendusi on integreeritavad erinevate õpihaldussüsteemidega, mistõttu on võimalik andmete ülekandmine ühest keskkonnast teise lihtsam. Samas on selliste tarkvarade puuduseks see, et hinnad võivad kiiresti kasvada vastavalt arendaja vajadustele, kasutajatugi on üksnes ingliskeelne ning vastavalt kasutaja soovidele muganduste sisse viimine kulukas ning aeganõudev. E-portfoolio kommertslahendused on näiteks Eportaro (installeeritav tarkvara) ja PebblePad (majutusteenus).

Avatud lähtekoodiga e-portfoolio OSPI (The Open Source Portfolio Initiative) on kollektiivne e-portfoolio tarkvara-arendusprojekt, mida koordineerivad Minnesota Ülikool ja Delaware Ülikool. Projekti eesmärk on arendada e-portfoolio vabavara koos näidetega e-portfoolio rakendamisest õppetöös. OSPI lahendus võimaldab koguda ja esitleda faile, koostada elulookirjeldust, reflekteerida ja koguda tagasisidet, planeerida oma edasist tegevust (Läheb, Laanpere, Mets 2006)

ELGG on kiiresti populaarsust koguv vabavaraline e-portfoolio lahendus, mis võimaldab laadida üles ja jagada välja faile, kasutada struktureeritud ajaveebi ja OpenSocial stiilis vidinaid. Samas eeldab see endale Elggi installeerimist arvutisse. Kui aga soovite veebipõhiselt kasutada Elgg keskkonda oma portfoolio loomiseks, siis tuleb pisut maksta ja liituda hoopis siin.  Uue kuue saanud Koolielu keskkond põhineb ka just Elgg platvormil. Tänu sarnasusele FaceBook’i ja analoogsete võrgustiku-keskkondadega on ELGG kasutajate seas väga hästi läinud tööle kogukonnafunktsioon – lihtne on leida sarnaste huvidega inimesi (ajaveebi märksõnadest tekivad lingid kõigile inimestele, kes on märksõnadena samasid kasutanud), sõpru saab linkida oma kodulehele jm. Seejuures näidatakse visuaalselt esitatavaid sõpruskonna võrgustikke (Läheb, Laanpere, Mets 2006). Mitmed ülikoolid, sealhulgas Brighton ja Warwick Suurbritannias ja Linzi Ülikool Austrias, pakuvad oma õpilastele Elggi lahenduse kasutamist oma saavutuste salvestamiseks ja seejuures õhutavad neid kasutama ka sealjuures sotsiaalset tarkvara, mida on võimalik Elggiga ühendada (Atwell, 2007).

Mahara on Uus-Meremaal arendatav avatud lähtekoodiga õppijakeskne e-portfoolio lahendus, mis lisaks päeviku pidamisele ja kogukonna loomisele võimaldab oma portfoolio sisust erinevaid vaateid luua, mida on võimalik näiteks oma tööandjale, töökohale kandideerimisel, kooli sisseastumiseksamil vms esitada. Seejuures on võimalik rangelt paika panna, kes näeb mida, et tagada kasutaja privaatsus.

Vabavaraliste lahenduste kõrval on väga mitmeid kommertslahendusi. Järgnevalt olgu nimetatud vaid mõned neist. Kommertslahenduste puhul saab välja tuua mõnede lahenduste väga hea kujunduse ning hea integreeritavuse teiste vahenditega (näiteks andmevahetus PDA või mobiiltelefoniga); paljudel juhtudel on e-Portfoolio integreeritav teiste pakutavate toodetega (sh isikuandmete haldus, õppeinfosüsteem, õpikeskkond jm). Nimetagem siinkohal näiteks järgmised: iWebFolio, PebblePad, Avenet eFolio jpm.

e-Portfoolio lahendusi liidetakse järjest ka veebipõhiste õpikeskkondade juurde. Näiteks on lisandunud ePortfoolio funktsionaalsus ka Eestis kasutatavasse õpikeskkonda Blackboard (endine WebCT). Tallinna Ülikooli poolt arendatavas vabavaralises õpikeskkonnas IVA on portfoolio mõiste olnud sees esimesest versioonist alates, siiski on see oma sisult hetkel pigem kursusega seotud.

Kui Põhja-Ameerika on e-Portfoolio alased initsiatiivid pigem koondunud ülikoolide juurde, siis Euroopas on e-Portfoolio arendamisele lähenetud rohkem riiklikul tasandil, sh teeb tugevat sellesuunalist tööd elukestvat õpet toetav Euroopa Komisjon, läbi erinevate europrojektide. Eesmärgiks on Lissaboni protsessi elluviimine – teha Euroopast 2010 aastaks kõige konkureerimisvõimelisema majandusega piirkond. Olemas on mitmed Euroopa Komisjoni poolt rahastatavad initsiatiivid. Näiteks EuroCV ja EuroPass, mis võimaldavad sarnastel alustel panna kirja oma elulugu, määrata adekvaatselt oma võõrkeelte oskuse taset, Europassi Diplomi Lisa esitamaks oma oskusi jm.

Initsiatiivid tulevad aga ka väljastpoolt, sh ka kommertspoole pealt. Nii näiteks on e-Portfoolio alaste tegevuste koordinaatorina keskse rolli enese kätte võtnud projekt EIFEL, kelle korraldusel toimub igal aastal suur rahvusvaheline e-Portfoolio alane konverents, korraldatakse uuringuid, tutvustavaid teemapäevi, jälgitakse standardite ja lahenduste loomist jm. EIFELi hüüdlauseks on “Aastaks 2010 igale Euroopa kodanikule oma ePortfoolio!” Ka Eesti on osaline EIFELi tegemistes, olles liikmeks läbi E-õppearenduskeskuse.

Viited:

Attwell, G. (2007). e-Portfolios – the DNA of the personal learning environment? Retrieved March 23, 2008

Laanpere, M; Tammets, K. (2009). Õpetajate kogukonnad ja portfooliod. Kai Pata ja Mart Laanpere (Toim.). Tiigrihüpe: haridustehnoloogia käsiraamat (31 – 48). TLU Informaatika instituut: Iloprint

Läheb, Reelyka; Mets, Meelis; Laanpere, Mart (2006). Õpetaja professionaalse arengu toetamine ePortfoolio abil. A&A, 3/4, 78 – 88

Written by Admin

oktoober 3, 2010 kell 19:52

33 kommentaari

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] ülesandena ootame teilt seekord: – lugemismaterjali läbimist, asub see siin. Kui teil on mõtteid, küsimusi, ettepanekuid, siis olete oodanud neid jagama – kahe-kolme erineva […]

 2. Tere,

  kahjuks ma ei leia materjalide lehekülgedelt linke, mis võimaldaks materjali printimist. Kui see on võimalik, siis palun ka sellise tegevuse võimaldamist. 🙂 Või siis kui võimalus on olemas, siis suunata mind seda avastama – seni ma ei ole leidnud. 🙂

  Kaidi

  Kaidi

  oktoober 5, 2010 at 18:05

 3. Tere Kaidi,

  Tõsi ta on, et eraldi sellist võimalust me loonud polegi, et materjalid oleks prinditavad. Printida saate läbi brauseri (File -> Print jne), kuid kuna tegemist on täiesti veebipõhise kursusega, siis materjalide loomisel me rõhku sellele ei pannud, et oleks eraldi printimise võimalus.

  Kairit tervitades

  Kairit

  oktoober 5, 2010 at 19:37

  • Jah, seda läbi brauseri printimise versiooni tean ma küll ja see oli mõttes alternatiivina. Nüüd mõistan väga hästi, miks soovitatakse ka täiesti veebipõhiste kursuste puhul anda osalejatele võimalus printimise võimaldamiseks nii, et ei tule seda teha läbi brauseri. 🙂

   Kaidi

   oktoober 6, 2010 at 00:17

   • Minu arvates ei olegi oluline veebipõhise kursuse puhul materjale tingimata printida – üsna keerukas oleks ju ka tehniliselt haakida printimisel külge hüperlinkide taguseid materjale, mis oluliselt rikastavad teksti ja hõlbustavad juurdelugemist. Minumeelest täitsa piisab ju sellest, et saab siit e-keskkonnast endale välja lõigata (Ctrl+C) ja kleepida enda arvutis mingisse muude dokumenti või õpipäevikusse osa sellest sisust, kui seda peaks tarvis olema.
    Igasugu paberipahna on niigi üleliia palju ja mul endal näiteks on juba paras kuhi tekkinud kunagisi väljaprinditud loengumaterjale, mida hoian tegelikult alles enamasti nostalgitsemiseks;) kui mingit asja on tarvis taga ajada, siis selleks on arvutil olemas võimalus otsida märksõnu failide sisust ja see töötab tuhandeid kordi kiiremini.

    laiskelukas

    oktoober 12, 2010 at 18:28

 4. […] Erinevad e-portfoolio tarkvarad, tüübid, standardid […]

 5. […] Portfooliokursuse blogis välja toodud Instructional Management Systems spetsifikatsiooni järgi jaotuvad portfooliod järgnevalt: hindamis-, esitlus-, õpi-, personaalse arengu, rühma- ja tööportfoolio. […]

 6. […] kuhu on koondatud ka teatud infovood, muutudes nii dünaamiliseks CVks. Nii oleks see veidi tööportfoolio, õpiportfoolio, esitlusportfoolio ja personaalse arengu portfoolio. Neid kõiki eraldi pidada oleks üsna […]

  E-portfoolio « Katsetused

  oktoober 29, 2010 at 12:31

 7. […] kuhu on koondatud ka teatud infovood, muutudes nii dünaamiliseks CVks. Nii oleks see veidi tööportfoolio, õpiportfoolio, esitlusportfoolio ja personaalse arengu portfoolio. Neid kõiki eraldi pidada oleks üsna […]

 8. […] oma suvel tehtud portfooliot vaadates ja olles eelnevalt lugenud soovitatud materjale ütlen ma selle üllitise kohta […]

  E-portfoolio | Nele ajaveeb

  november 12, 2010 at 15:26

 9. […] Esmalt tutvudes e-portfoolio mõiste selgitustega, alustasin tarkvarade uurimisegaalgselt kasutades allikana viidatud materjale. […]

  E-Portfoolio | Õpikeskkonnad

  detsember 11, 2010 at 13:51

 10. […] Sellenädalaseks ülesandeks on analüüsida enda e-portfooliot kui see olemas on. Nagu Hans kirjutas, kasutatakse portfoolioid väga erinevates eluvaldkondades ja erinevatel eesmärkidel – nii on ka minul tegelikult juba päris mitu portfooliot (alljärgneva jaotuse aluseks võetus materjal asub siin). […]

  E-portfoolio kui hea harjumus |

  september 26, 2011 at 13:23

 11. […] Sisseastumisel esitatud portfoolio ei sisalda õpitu või kogetu lahtimõtestamist või analüüsi. Portfoolios sisalduv info esitleb fakte (läbitud õpingud, kursused) või demonstreerib tehtud töid (omandatud pädevusi). Nimetaksin seda esitlusportfoolioks. […]

 12. […] lihtsalt arusaadav, et sellega saaks hakkama ka mitte väga suurte kogemustega arvutikasutaja. Portfooliokursuse ajaveebis on väga hea ja ülevaatlik kirjeldus kõigist peamistest standarditest, mida tuleks e-portfoolio […]

 13. […] järgi liigitades on see (viidatud lugemismaterjali 6st tüübist) rohkem tüüp nr 2 — esitlusportfoolio ning nr 4 — personaalse arengu […]

 14. […] Millist e-portfooliot ma tahaksin? Mulle tundub, et e-portfoolio tüüpidest sobiks mulle kõige enam  esitlusportfoolio. Esitlusportfoolio (i.k. presentation portfolio) – kvalifikatsiooni, saavutuste, oskuste demonstree… […]

 15. […] tüüpe ( IMS e-portfolio spetsifikatsioon) on kuus, kui aluses arvasin, et minu e-portfoolio on pigem esitlusportfoolio, sest seal on […]

 16. […] tundub, et ühegi toodud portfoolioliigi koosseisu minu praegune portfoolio ei klassifitseeru, tõsi, ma ei ole selleks ju ise ka samme […]

 17. […] e-portfoolio on portfooliotüübilt hindamisportfoolio ja esitlusportfoolio ristand, kusjuures hindan mõlemas aspektis oma portfoolio […]

 18. […] Erinevad e-portfoolio tarkvarad, tüübid, standardid […]

 19. […] IMS e-portfolio spetsifikatsioon eristab kuut e-portfoolio tüüpi, millel on erinevad rakenduseesmärgid. Võiksin oma e-portfoolio kategoriseerida hetkeseisul personaalse arengu portfoolioks, kus  on reflekteerimist (õppimine, tegevused, saavutused) ja planeeritus (isiklik, haridus, karjäär). […]

 20. […] Erinevad e-portfoolio tarkvarad, tüübid, standardid […]

 21. […] Tammets, K. (2010). Erinevad e-portfoolio tarkvarad, tüübid, standardid.  Loetud aadressil https://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/erinevad-e-portfoolio-tarkvarad-tuubid-stand… […]

 22. […] Tammets, K. (2010). Erinevad e-portfoolio tarkvarad, tüübid, standardid.  Loetud aadressil https://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/erinevad-e-portfoolio-tarkvarad-tuubid-stand… […]

  7. teema « HTmag 12

  detsember 11, 2012 at 22:50

 23. […] 3. Tammets, K. (2010). Erinevad e-portfoolio tarkvarad, tüübid, standardid.  Loetud aadressil https://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/erinevad-e-portfoolio-tarkvarad-tuubid-stand… […]

 24. […] Tammets, K. (2010) Portfooliokursuse ajaveeb. Loetud aadressil https://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/erinevad-e-portfoolio-tarkvarad-tuubid-stand… […]

 25. […] E-portfoolio tüübid, tarkvarad […]

 26. […] Erinevad e-portfoolio tarkvarad, tüübid, standardid […]

  e-portfooliost: | TLÜ HTM14

  detsember 25, 2014 at 13:30

 27. […] Rühm 2 – Milliseid tarkvarasi ja standardeid eportfoolio puhul kasutada? […]

  Ülesanne 1 | Lada Reis

  september 2, 2015 at 02:34

 28. […] Rühm 2 – Milliseid tarkvarasi ja standardeid eportfoolio puhul kasutada? […]

  E-portfoolio | v6rgustikud

  september 2, 2015 at 23:19

 29. […] Erinevad e-portfoolio tarkvarad, tüübid, standardid […]

  Iseseisev töö II | Lada Reis

  september 15, 2015 at 21:55

 30. […] Rühm 2 – Milliseid tarkvarasi ja standardeid eportfoolio puhul kasutada? […]


Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: